- 
Arabic
 - 
ar
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es
Turkish
 - 
tr
Serbian
 - 
sr
opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja sa agencijom za nekretnine

Uslovi poslovanja agencije za nekretnine TALUMA MONTENEGRO

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Opštim uslovima poslovanja definiše se odnos između agencije za nekretnine TALUMA MONTENEGRO D.O.O. sa sjedištem u Podgorici, ulica Radoja Dakića broj 20, koje zastupa izvršna direktorica Marija Lekić Krunić (u daljem tekstu: Posrednik) i njenih klijenata, bilo da su fizička ili pravna lica.

Zaključivanjem Ugovora o posredovanju, klijent potvrđuje da je upoznat i slaže se sa odredbama opštih uslova poslovanja, koji čine sastavni dio Ugovora o posredovanju.

Opšti uslovi poslovanja su javno dostupni na našem web sajtu i istaknuti su na vidljivom mjestu u našim prostorijama, tako da se klijenti ne mogu pozivati na nepoznavanje ili nemogućnost upoznavanja sa njihovim odredbama.

Posredovanje se obavlja na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu nepokretnosti koji zaključuju (nalogodavac) klijent i agencija. Klijent može imati ugovore o posredovanju sa više agencija istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).

opšti uslovi poslovanja taluma montenegro

OPŠTI USLOVI SA NALOGODAVCEM (PRODAVCEM/ZAKUPODAVCEM)

Nalogodavac – Prodavac/zakupodavac u svojstvu klijenta je dužan da plati agenciji naknadu za posredovanje ako je agencija prva uspješno dovela potencijalnog kupca/zakupca.

Ako je agencija dovela potencijalnog kupca/zakupca koji je već imao informacije o nepokretnosti, klijent je dužan da o tome obavijesti agenciju kako bi se izbjegli nesporazumi.

Nalogodavac je u obavezi da:

Dostavi dokaz o vlasništvu ili punomoćje: Nalogodavac se obavezuje da će Posredniku pružiti odgovarajuće dokaze o vlasništvu nad Predmetnom nepokretnošću ili punomoćje, ukoliko Ugovor o posredovanju potpisuje punomoćnik.

Dostavi Potrebnu Dokumentaciju: Nalogodavac treba obezbijediti Posredniku svu neophodnu dokumentaciju vezanu za Predmetnu nepokretnost.

Omogućavanje Pristupa Nepokretnosti: Nalogodavac mora omogućiti Posredniku nesmetan pristup Predmetnoj nepokretnosti kako bi se prikupile potrebne informacije i kako bi se ista predstavila Potencijalnim kupcima/zakupcima.

Odgovornost za Skrivene Mane: Nalogodavac snosi odgovornost za sve skrivene mane na Predmetnoj nepokretnosti.

Obaveštavanje o Direktnoj Komunikaciji: Nalogodavac treba bez odlaganja obavijestiti Posrednika ukoliko Potencijalni kupac/zakupac, ili osoba koja je prisustvovala prezentaciji Predmetne nepokretnosti sa Ugovornim stranama, uspostavi direktnu komunikaciju sa Nalogodavcem u vezi sa kupovinom Predmetne nepokretnosti.

Obaveštavanje o Promjenama: Nalogodavac je dužan obavijestiti Posrednika bez odlaganja ukoliko dođe do promjene cijene ili drugih bitnih izmjena koje se odnose na Predmetnu nepokretnost.

Obaveštavanje o Prodaji ili Povlačenju sa Tržišta: Nalogodavac treba obavijestiti Posrednika bez odlaganja ukoliko dođe do prodaje ili povlačenja sa tržišta Predmetne nepokretnosti.

Plaćanje Posredničke Provizije: Nalogodavac je odgovoran za plaćanje Posredničke provizije u skladu sa uslovima definisanim agecije za nekretnine TALUMA MONTENEGRO D.O.O.

POSREDNIČKA PROVIZIJA

Posrednik stiče pravo na puni iznos Posredničke provizije ukoliko dođe do realizacije Ugovora o prodaji ili zakupu nepokretnosti između Nalogodavca i Potencijalnog kupca/zakupca (njegovog srodnika ili lica koje je bilo sa Ugovornim stranama na prezentovanju Predmetne nepokretnosti) sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu, odmah i bez odlaganja, a ne kasnije od 2 (dva) radna dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem Posredničke provizije Nalogodavac će Posredniku platiti zateznu kamatu u visini od 15% na godišnjem nivou.

U slučaju da je Nalogodavac samo opunomoćena osoba ili osoba koja nije jedini vlasnik Predmetne nepokretnosti, sam u cjelosti odgovara za obaveze isplate Posredničke provizije.

Ukoliko Nalogodavac zaključi Ugovor o prodaji/zakupu Predmetne nepokretnosti sa Potencijalnim kupcem (njegovim srodnikom ili licem koje je bilo sa Ugovornim stranama na prezentovanju Predmetne nepokretnosti), sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu i to učini neposredno i da ne obavijesti Posrednika (zaobilaženje Posrednika), Nalogodavac je dužan da Posredniku plati Posredničku proviziju definisanu Ugovorom;

Smatra se da je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca sa Potencijalnim kupcem/zakupcem (njegovim srodnikom ili licem koje je bilo sa Ugovornim stranama na prezentovanju Predmetne nepokretnosti) ukoliko:

• organizuje njihov sastanak ili im omogući neposrednu komunikaciju;

• jednom od njih saopšti ime, adresu, broj telefona ili e-mail drugog;

OPŠTI USLOVI SA NALOGODAVCEM (KUPCEM/ZAKUPCEM)

Nalogodavac – Kupac/zakupac u svojstvu klijenta je obavezan da potpiše Potvrdu o pregledanju nepokretnosti prije obilaska iste, potvrđujući da je pregledao nepokretnost uz posredovanje agencije.

U slučaju odbijanja potpisivanja Potvrde, agencija nije obavezna da pokaže nepokretnost. Ako agencija pokaže nepokretnost kupcu/zakupcu bez potpisane Potvrde o pregledanju, a nakon toga se zaključi ugovor o kupovini/zakupu nepokretnosti, činjenica da je agencija prva dovela kupca/zakupca će se dokazivati drugim sredstvima kao što su svjedoci, pisana ili elektronska komunikacija.

OBVEZE AGENCIJE PRILIKOM POSREDOVANJA U PRODAJI ILI IZNAJMLJIVANJU NEKRETNINA

Posrednik ima sledeće obaveze:

Pronalaženje Potencijalnih Kupaca: Posrednik će se truditi da pronađe i poveže Nalogodavca sa licem koje će razgovarati o zaključenju Ugovora o kupoprodaji Predmetne nepokretnosti.

Redovno Informisanje Nalogodavca: Posrednik će redovno obaveštavati Nalogodavca o svim važnim informacijama u vezi sa prodajom Predmetne nepokretnosti i zajedno s njim će se dogovarati o uslovima za zaključenje Ugovora o kupoprodaji Predmetne nepokretnosti.

Promocija Nepokretnosti: Posrednik će koristiti sve dostupne platforme za oglašavanje, uključujući web stranicu www.talumamontenegro.me, društvene mreže i druge promotivne materijale, radi promocije Predmetne nepokretnosti.

Zastupanje Poslovnih Interesa: Posrednik će zastupati poslovne interese Nalogodavca ili će angažovati treću osobu da to radi u ime Nalogodavca, sve u skladu sa etičkim poslovnim standardima.

Obaveštavanje o Rezervacijama: Posrednik će obavijestiti Nalogodavca o svim rezervacijama koje su napravljene od strane Potencijalnih kupaca.

Organizacija Ovjere Ugovora Kod Notara: Posrednik će organizovati ovjeru Predugovora / Ugovora kod nadležnih notara, i po potrebi klijenata organizovati dolazak sudskog tumača.

Prisustvovanje Dogovorima: Posrednik će prisustvovati svim usmenim i pismenim dogovorima između Nalogodavca i Potencijalnih kupaca/zakupaca u vezi sa zaključenjem pravnog posla i primopredaje nepokretnosti.

Pomoć u Transferu Novca: Posrednik će pružiti pomoć u transferu novca putem poslovnih banaka kad je to potrebno.

PONUDA NEKRETNINA

Naše ponude nekretnina baziraju se na informacijama koje agencija dobija putem različitih kanala, uključujući pisane, usmene ili elektronske izvore. Ponuda je podložna potvrdi/zaključivanju ugovora u skladu sa važećim zakonima.

Agencija ne može garantovati tačnost opisa nekretnina, moguće je da je nekretnina već prodata/iznajmljena ili da je prodavac odustao od prodaje/iznajmljivanja.

Sve informacije, u vezi sa nekretninama objavljenim na ovom sajtu, dobijene su od strane trećih lica i smatraju se pouzdanim informacijama, ali i kao takve mogu biti podložne greškama, propustima i promjenama cijena.

Sve ponude, zahtjevi i obaveštenja dobijena od agencije moraju se čuvati kao poslovna tajna i ne smiju se prenositi trećim licima bez pismenog odobrenja agencije.

Odgovornost za Štetu

Prilikom obavljanja posredovanja i drugih aktivnosti vezanih za posao koji je predmet posredovanja, Posrednik je dužan postupati sa pažnjom dobrog domaćina, kakvu bi očekivali od savjesnog profesionalca.

Posrednik je odgovoran prema Nalogodavcu u skladu s važećim zakonom za svaku štetu koja je proistekla iz neispunjenja ugovornih obaveza navedenih u Ugovoru o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

Važno je napomenuti da Posrednik nije odgovoran za kvalitet samog objekta koji se prodaje ili iznajmljuje, niti za skrivene mane, osim ako je Prodavac/Zakupodavac izričito obavijestio Posrednika u pisanoj formi o takvoj skrivenoj mani, a Posrednik tu informaciju prikrio od Kupca/Zakupca.

Rešavanje Sporova:

Svi odnosi između Nalogodavca i Posrednika koji nisu precizno regulisani Ugovorom o posredovanju ili nisu obuhvaćeni ovim Opštim uslovima poslovanja biće regulisani primjenom  zakona koji se odnose na posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i drugih zakona koji regulišu ovu oblast, zajedno sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

U slučaju potrebe za rešavanjem sporova, nadležan je stvarni  nadležni sud prema sjedištu Posrednika. Angažovanje Agencije za nekretnine TALUMA MONTENEGRO D.O.O. od strane Nalogodavca, Kupca, Prodavca, Zakupodavca ili Zakupca, putem potpisivanja Ugovora o posredovanju, podrazumijeva se kao informisanje zainteresovane strane o postojanju ovih Opštih uslova poslovanja, koji su javno dostupni, izloženi na vidnom mestu u prostorijama Posrednika i objavljeni na Posrednikovom web sajtu www.talumamontenegro.me

 Takođe, prihvatanjem angažovanja, zainteresovana strana prihvata sve obaveze koje proističu iz ovih dokumenata.

Ostali tekstovi

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms